1Life | Changing Lives
Umhlobo FM

NGENELA APHA

Unintsi lwabantu i inshorensi bayibona njengendlela ekuphela kwayo yokukhusela bona nabo babathandayo. Bambalwa abantu abayaziyo ukuba i inshorensi ingabuguqula ubomi , kwaye ukuba nekhava eyaneleyo edibanisa zonke izinto eziyimfuneko njengekhava yobomi, yesifo ezinobuzaza, eyokuxhwaleka neyomngcwabo, yeyona ndlela ilula nefikelelekayo yokwakha ubutyebi obakuhlala izizukulwana ngezizukulwana.

I Generational Wealth Plan yakwa 1Life Insurance, ikunika i inshorensi efaka ikhava yobomi, eyokufa, eyokuxhwaleka neyokugula, eqala ku R200 ngenyanga.

SMS-a u ‘Life’ku 40438 abakwa 1Life Insurance bakukutsalela ukuze bakwenzele i Generation Wealth plan eyeyakho. Yenjenjalo ke-uzithathele eyakho ikhavanamhlanje utsho uphole engqondweni.
Ngeenkcukacha nangokufumana ikowuti kwi 1Life Insurance ngena ku www.1life.co.za.

1Life ngumniki inshorensi ogunyazisiweyo nomniki zinkonzo zezimali . imimiselo nemiqathango iyafumaneka online. 1Life. Iguqula ubomi.

Ngenela Apha