1Life Insurance
Umhlobo FM

NGENELA APHA

Umhlobo Wenene FM udibene ne 1Life funeral ukudlala i ‘Yimpilo yakho no1Life funeral’

Into eyi 1 elula ingaguqula ubomi bakho ngalenyanga, umbulelo omkhulu kwabakwa 1Life Insurance. Ngenela ukhuphiswano lwekhava ye 1Life Funeral kuleveki ku Umhlobo Wenene FM ngoku SMSa u “1Life funeral” ulandelise ngegama lakho ku 45858 ngu 45858, okanye ungenele online ku umhlobo Wenenefm.co.za. Wakubanjwa ngqo emoyeni phendula uthi “Changing Lives” ukuze uphumelele.

Phulaphula kukhuphiswano lwe 1Life funeral, ungaphumelela kumabhaso emihla yonke eR3 000 ukususela ngoMvulo ukuya ngoLwesine, ze amangenelo asevekini abe sethubeni lokuphumelela ibhasokazi le R12 000 elakutsalwa NgoLwesihlanu. Ngenela ngoku uzibeke ethubeni lokuphumelela esakho isabelo kwi R24 000 engaguqula ubomi bakho nobosapho lwakho.

I SMS yi R1.50, ii SMS zasimahla azisebenzi. 1Life ngomboneleli weenkonzo zezezimali othenjwayo nogunyazisiweyo . kukho imimiselo nemiqathango.

Tyelela ku 1Life.co.za ngenkcukacha. I 1Life – iguqula ubomi.

FUMANA IKOWUTI