1Life Insurance
Thobela FM
Tsena mo

Selo se tee se ka fetola bophelo bja gago kgweding ye..Tsenela phadishano ya 1Life funeral cover bekeng e e tlago go Thobela fm ka go smsa leina la gago le 1Life funeral cover go 45849, ke 45849, goba o tsene online go thobelafm.co.za, go hwetja sebaka se se kaone sa go thopa. Ka gona ge mogala wa gago o ka tjewa thwii moyeng…araba ka gore “Changing Lives” go thopa moputso wa R3000 wa tjatji ka tjatji go tloga moshupologo go fihla labone, gomme ditsenelo ka moka  tja beke di tla ba le sebaka sa go thopa R24000 e e ka fetolago bophelo bja gago le bja balapa la gago. Sms ke R1.50, di sms tja mahala ga di shome. 1Life ke moeletji wa tja ditjshelete wa semolao yo o ka mo tshepago. Go mabaka le dipeelano.

Tsena go 1Life.co.za go hwetja tshedimosho ka botlalo. 1LIFE e fetola maphelo.

Bona Selekanyetso Sa Theko