1Life | Changing Lives
Thobela FM

Tsena mo

1Life e theilwe godimo ga mogopolo o tee eupša o maaatla – Go Fetola Maphelo (Changing Lives). E aba dithulaganyo le ditirelo tša ditšhelete tše bonolo tše go swanetšego tše ba kgontšhago go direla diklaente le baratiwa ba bona mothopo wa letlotlo.

Ka Life Cover le Funeral Cover ya go fihla go R10 million le dkholego tša tlaleletšo tša boleng bja R16 000, gammogo le go lefa dikleime tše di khwalifayago ka nakwana ya metsotso e 3, o ka netefatša gore wena le balapa la gago le ba le tšhireletšo ya mašeleng ye le e hlokago, kudu ka dinako tše tša leemaema.

E re 1Life e re go rulaganyetše plan ya maleba ye e go šireletšago le go go fa khutšo moyeng lehono. Re aba dithulaganyo tša inšorense tše di kgotsofatšago dinyakwa tša MaAfrika Borwa ka moka. Bja’ka Life Insurance, Funeral Cover, Dread Disease and Disability cover. SMSa ‘1Life Funeral’ go 38931 ‘mme moeletši yo a neng ke tsebo wa 1Life o tla go letšetša go go rulaganyetša plan ye e go swanetšego. O sa letile eng – hwetša pholosi ya gago o ipshine ka khutšo moyeng lehono!

Tsena go www.1life.co.za go hwetša thedinmošo ka botlalo e bile o ka hwetša QUOTE ya 1Life Funeral.

1Life ke moabi wa semolao wa dipholisi tša bophelo le Ditirelo tša Ditšhelete. Mabaka le Dipeelo di online.