1Life | Changing Lives
PHALAPHALA FM

Kha vha dzhene

1Life Insurance i khou ṱoḓa u shandukisa vhutshilo havho houno ṅwedzi. Kha vha dzhenele muṱaṱisano wa 1Life’s Funeral Cover ino vhege kha PhalaPhala FM nga u rumela mulaedza nga SMS u na ipfi “1Life funeral na DZINA ḽavho kha 45884 kana vha dzhenele online kha phalaphalafm.co.za.

Arali vha nga founeliwa muyani, kha vha fhindule mbudziso i sa konḓi nga ha mbuyelo dza 1Life’s Funeral cover, arali vha fhindula zwone, vha ḓo newa tshikhala tsha u kungulusa daisi vha ḓi winile masheleni tshanḓani uya nga afho he daisi ḽa wela hone….Vha dovha hafhu! Vha newa khothesheni ya mahala isa vha kombetshedziho tshithu na u engedza pfufho yavho nga R500 yo khwaṱhisedzwaho.

Kha vha dzhenele zwino uri vha vhe na tshikhala tsha u nga wina mukovhe wavho u linganaho R6 500 nga ḓuvha une wa nga shandukisa vhutshilo havho na ha vha muṱa wavho.

1Life Insurance i shuma nga nila yo leluwaho, fhedzi i rena phulufhedziso yo maanafhadzwaho – Ri shandukisa matshilo. Vha netshedza tshumelo dza zwa masheleni nga nila yo leluwaho isa phuliho tshikwama, na ndugiselo dza masheleni na tshumelo dzo kulutedzwaho, dzine dza ita uri zwikonadzee u kuvhanganya lupfumo lwa murafho vha tshi itela vharengi na vhafunwa vhavho.

Nga masheleni ane a nga swika kha R10 million a Life Cover na Funeral Cover, ine ya dovha hafhu ya vha na mbuyelo dzo engedzedzwaho dzine dza vha na ndeme ya R16 000, na u kona u badela mbilo dzo tendiwaho nga miniti miraru fhedzi, vha nga khwahisedza uri vhone na mua wavho vha na masheleni a tsireledzo sa zwe vha vha vha tshi zwi oisa zwone.

Kha vha tendele 1 Life Insurance i vha vhekanyele khava ya Generational Wealth Plan ine ya vha netshedza khava ine nga khathihi ya vha tsireledza na u dzudza mbilu yavho yo rula namusi.   Ri netshedza tshumelo dza ndinda-khombo dzine dza swikela thodea dza vhadzulapo vhohe vha Afurika Tshipembe. Ri netshedza Life Insurance, Funeral Cover, Dreaded Disease na Disability Cover.

Kha vha SMS ‘ 1Life Funeral cover’ kha 31826, mueletshedzi washu a re na tshenzhemo u o vha founela murahu u vhekanya pulane yo vha fanelaho. Kha vha ise phana – vha i wanele khava yavho namusi, vha dzule vho rudza mbilu!

Kha vha dalele www.1Life.co.za u wana mafhungo nga vhualo, na u i wanela khothesheni ya 1Life Funeral.

1Life ndi vha isi vha tshumelo ya ndinda-khombo na zwa masheleni vha re mulayoni. Milayo yo tiwaho iwanala “online”.