1Life | Changing Lives
Motswedding FM

Tsenela Fano

1Life Insurance e dira ka moono o le mongweo o bonolo mme  fela o le matla – go fetola matshelo. E tlamela ka thulaganyo tsa matlole tse di bonolo, tse di kgonagalang mme ebile di le maleba,le ditirelo tse di dirang gore kokoanyo ya matlole a boswa jwa bao ba setseng kwa morago go kgonagale go badirise ba bona le bao ba ba ratang.

Ka Life Cover le  Funeral Cover ya  go fitlha go R10 million le  ditshiamelo tse di oketsegileng tsa boleng jwa  R16 000, mmogo le dikopo tse di khwalifayang  tsa go bona tuelo  tse di duelwang mo metsotsong e le meraro, o ka nna le bonnete jwa gore wena le ba lapa la gago le bona tshireletso ya  tsa ditshelete e le e tlhokang, ka gale!  

Nte  1Life Insurance e go rulaganyetse   A Generational Wealth plan,e e tlamelang ka tshireletso e e sireletsang mme ebile gape e go naya kagiso mo moweng gompieno. Re tlamela ka dikuno tsa inshorense tse di kgotsofatsang ditlhoko tsa ma-Afrika Borwa otlhe. Re tlamela ka  Life Insurance, Funeral Cover, Dread Disease le  Disability cover. SMS ‘1Life Funeral’ go 43874 mme modiredi yo o maitemogelo wa  1Life o tla go letsetsa go go rulaganyetsa lenaane le le go siametseng. Se okaoke- iponne tshireletso ya gago mme o natefelwe ke kagiso mo moweng gompieno!

Etela  www.1life.co.za go bona dintlha ka botlalo mme ebile o ka  bona khouto ya  1Life Funeral.

1Life ke  life insurere e kwadisitsweng semolao le  FSP. Melawana le dipeelo di teng  online.

TSENELA FANO