1Life Insurance
Motswedding FM
Tsenela Fa

Motsweding FM e tshwaragane le 1Life Funeral, ‘Ke botshelo jwa gago le 1Life Funeral”

Go selo se le sengwe fela se se ka tokafatsang botshelo ba gago mo kgweding e. Tsenela

kgaisano ya 1Life Funeral Cover mo bekeng e e tlang mo motsweding fm ka go SMS’sa leinala gago le “1Life funeral” go 41704, nomoro ke 41704 kgotsa ga o batla go bona tshono e e ko godimo ya go nna mofenyi, o ka tsenela kgaisano mo motswedingfm.co.za. Ga mogala wa gago o ka arabiwa mo moweng, araba ka gore “Changing Lives” gore o kgone go ikgapela matsebetsebe a diranta. Nna o tse o emetse 1Life Funeral Competition mme o ka ikgapela dimpho tsa go lekana R3000 letsatsi le letsatsi go simolla ka Musopologo go fithella ka Labone, mme botlhe ba ba tsenetseng kgaisano mo bekeng e ba ka nna le tshono ya go kgapela R12000 ka Labotlhano. Tsenela kgaisano mme o nne le tshono ya go ikgapela share

ya R24 000 e e ka kgonang go thusa gore o tokafatse botshelo ba gago le ba lelapa la gago.

Bona Selekanyetso Sa Theko