1Life | Changing Lives
ligwalagwala

Ngenela alpha

i-1Life Insurance isebentela etikwesisekelo sinye lesilula kodvwa lesinemandla – kugucula timphilo.  Betfula tinhlelo netinsita tetetimali letilula, letingembi ecolo, naletakhelwe wena letenta kutsi ukhone kwakha umcebo lotawuphilisa titukulwane netitukulwane, temakhasimende abo nebantfu lababatsandzako.

Nge Life Cover ne Funeral Cover lengafika ku R10 million, lehambisana netinzuzo ta R16 000, kanye nema-claims labhabadalwa esikhatsini lesingangemizuzu lemitsatfu nje kuphela, ungenta sicinisekiso sekutsi wena nemndeni wakho nivikeleke ngendlela lefanele nakuta etimalini, kakhulukati ngaphpansi kwanasi simo semnotfo lesibukene naso.

Vumela i-1Life Insurance ikuhlanganisele luhlelo lolufanele lwemshwalensi lokuvikela uphindze ukunike kuthula emoyeni, namuhla.  Setfula imikhicito yemshwalensi lehlangabetana netidzingo tato tonkhe takhamuti tase Nigizimu Afrika.  Sikwetfulela i-Life Insurance, i-Funeral Cover, ne-Dread Disease and Disability cover.  SMS ‘1Life Funeral’ ku 48461 lomunye webeluleki betfu labakhaliphile be 1Life utakutsintsa ngelucingo kute akuhlanganisele luhlelo lolufanele wena.  Ungachitsi sikhatsi – tfola i-cover yakho ube nekuthula emoyeni, namuhla!

Vakashela ku www.1life.co.za utfole kabanti kantsi ungatfola ne-QUOTE ye 1Life Funeral.

i-1Life ngumshwalensi kanye nemsiti ngetetimali losemtsetfweni.  Kunemigomo nemibandzela, online.

Get A Quote