1Life | Changing Lives
unnamed

Ngena la

I-1Life Insurance isebenza ngomkhumbulo munye olula kodwana onamandla – Ukutjhugulula Amaphilo. Inikela ngemisebenzi namahlelo weemali alula, angabiziko nenzelwe wena begidu enza bona kube lula ukwakhela amakhastama wayo nalabo abathandiweko bawo umnotho wesizukulwana esizako.

Ngekhava yePilo efinyelela ku-R10 million kunye nekhava yomgcwabo enenzuzo ye-R16 000, kunye neembawo eziphasisiweko ezibhadelwa ngemizuzu emithathu, ungaqinisekisa ukuthi wena nomndeni wakho ninevikeleko leemali elinidingako, khulukhulu eenkhathini ezibudisi lezi..

Vumela i-1Life Insurance ikuhlanganisele ikhaba efaneleko evikelako netjhaphulula umkhumbulo namhlanje. Sinikela ngemikhiqizo yetjhorensi ehlangabezana nazo zoke iindingo zama-Sewuka Afrika. Inikela ngeTjhorensi yePilo, yoMngcwabo, yokuGula neyokuKhubazeka. SMSsa u-‘1Life Funeral’ ku- 43849 bese umyelelisi onekghono uzokudosela akusize ngokukuhlanganisela ikhava ekufaneleko. Raga – fumana ikhava yakho bese uthabela ukutjhaphuluka emkhumbulweni namhlanje!

Vakatjheka ku- www.1life.co.za ukufumana elinye ilwazi begodu ungafumana neKHOTHETJHINI yoMgcwabo we-for 1Life.

I-1Life mnikeli ngemisebenzi yetjhorensi yepilo neyeemali ogunyaziweko. Imigomo nemibandwla iyafumaneka kubunzinzolwqzi & Cs online.